• Säkerhet och kontinuitet
  • Egenkontroll (CheckARK)
  • Bevarandeåtgärder
  • Värdering och kvalitetssäkring
  • Gallring

En central aspekt för digitalt bevarande är att det finns en planering när det gäller säkerhet och kontinuitet. Sydarkiveras bevarandeplattform är helt åtskild från internet. Förutsättningar finns för att kunna återställa hårdvara, mjukvara och information efter oförutsedda händelser. Säkerhetskontroll av personal med behörigheter till valvet, skalskydd för de olika depåerna, redundans (dubbla it-miljöer), dokumenterade rutiner och processer samt incidenthantering är viktiga delar för att upprätthålla säkerheten.

Egenkontroll hanteras med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - Audit and certification of trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att tillgå. En första version av checklista baserad på internationell standard finns framtagen. Standarden finns att läsa på webben i en version publicerad av The Consultative Committee for Space Data System (CCSDS), recommended practice CCSDS 652.0-M-1. Texten är identisk med ISO-standarden. Hämta dokumentet via länken (Pdf).

Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering), validering med mera hanteras inom verksamhetsområdet. En wiki har installerats som kunskapsbank för bevarande-tjänsterna. En plattform för att hantera digital arkivvård (Archival Procession Platform APP) har utvecklats och används i produktionen från och med 2019.

I arkivvården ingår att avgränsa och ordna arkiven. I takt med att allt mer information slutarkiveras kommer det bli aktuellt att behöva gå igenom och se över informationens bevarandevärde och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa bevarande.

Gallring betyder att förstöra allmän information. På kortare eller längre sikt så kommer frågan om gallring att bli aktuell, med tiden kan information komma att värderas annorlunda än idag. Gallring i överlämnade arkiv sker endast efter beslut i förbundsstyrelsen.

Stäng meny
Translate
Skip to content