• Lämna ut allmän handling
  • Arkivredovisning och samsök
  • Forskarsal på webben
  • Kundtjänst/kundstödsystem

Sydarkivera hanterar utlämnande av allmän handling som finns i överlämnade digitala arkiv. I handläggningen ingår eftersökning, menprövning, kopiering, maskning, distribution samt beslut om att neka utlämnande.

Det är allmänheten, forskare och förbundsmedlemmarnas egna verksamheter som förväntas begära ut handlingar. Ju mer information som lämnas över desto mer omfattande blir verksamheten med att lämna ut allmänna handlingar.

Sydarkivera förtecknar överlämnade arkiv, det vill säga skapar register över innehållet i de överlämnade arkiven efter etablerade standarder och metoder. Rutiner och förteckningsstrukturer arbetas fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier.

Sydarkivera publicerar arkivredovisning via Nationell ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. NAD används för att söka i arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt. Gemensamma rekommendationer och rutiner utarbetas tillsammans med arkivariegruppen. Avtal har tecknats med Riksarkivet och förberedande diskussion har genomförts med Riksarkivet och med arkivgruppen.

Direktåtkomst till slutarkiverad information via forskarsal på webben. Tjänst för att kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet. Införandet sker successivt med labb/test 2019.

Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både bemanning, rutiner och kundstödssystem kommer successivt att förbättras 2020-2023 då förstudier och projekt planeras parallellt med projekt att bygga  ut arkivcentrum i Bräkne Hoby.

Stäng meny
Translate
Skip to content