• Rådgivning
  • Nätverkande
  • Temadagar
  • Informationskartläggning
  • VerkSAM Arkivredovisning

Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både digital och analog. Rådgivning sker i samband med besök på plats i kommunen eller via telefon, e-post eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning i samband med att ta fram informationshanteringsplaner är också en viktig del.

En annan viktig del är råd i samband med att förbundsmedlem upphandlar verksamhetssystem. Framförallt när det gäller gallring, registrering, migrering, uttag för bevarande och informationssäkerhet.

Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för intressentgrupper, regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar med mera.

Samordna temadagar för olika frågor. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.

Kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder i samband med workshopar tillsammans med förbundsmedlemmar. Underlaget används för framtagande av mallar och rutiner samt i samband med utredningar, rådgivning vid upphandling med mera. Informationskartläggning genomförs inom prioriterade verksamhetsområden i enlighet med beslutad tillsynsplan.

Förvalta mallar för att förenkla framtagande och uppdatering av arkivbeskrivning, diarieplan, informationshanteringsplan, säkerhetsklassning av informationsmängder med mera. 2020 planeras ett större omtag när det gäller mallarna inom konceptet.

Stäng meny
Translate
Skip to content