Dataskyddsförordningen, eller GDPR som är förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU.

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter inom EU.

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och även en svensk förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningen 2018:2019.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer och i vissa fall din IP-adress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som Sydarkivera gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, eventuellt familjerelationer.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer med mera.
  • Finansiell information – din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunalförbundet utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Det kan till exempel handla om att vi lämnar information till skatteverket om utbetalade löner och arvoden.

När du använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Finansiell information – din inkomst.

Information vi samlar in på våra webbplatser

Den information som Sydarkivera hämtar in i samband med ditt besök på vår webbplats lagras på servernivå i form av access-loggar. De uppgifter som sparas är din IP-adress, vilken sida du besökt, vilken webbläsare du har samt ett klockslag. Dessa uppgifter är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna skicka information på korrekt sätt till din webbläsare. Vi använder dessa loggar utifrån förbundets roll som myndighet för att kunna upptäcka felaktig användning och attacker.

Sydarkivera skickar aldrig ut information till någon tredje part för reklam- eller annonsanvändning eller för att analysera beteende. 

Sydarkivera kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Statistikmyndigheten SCB, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning.

Din IP-adress delas med oss när du navigerar på våra webbplatser. I vissa fall används externa media så som typsnitt, bilder eller filmer från källor som ägs eller handhålls av tredje part. I dessa fall delas din IP-adress även med dessa parter när median hämtas till din webbläsare.

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Sydarkivera.

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Sydarkivera i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas med hjälp av olika säkerhetslösningar. Dina personuppgifter utgör en del av kommunalförbundets allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sydarkiveras förbundsstyrelse är personuppgiftsansvarig inom kommunalförbundet Sydarkivera. Om du önskar få kontakt med den personuppgiftsansvarige kan du ta kontakt enligt nedan via e-post:

registrator@sydarkivera.se

Dataskyddsombud för Sydarkiveras förbundsstyrelse är:

Jörgen Nord

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att kommunalförbundet har börjat behandla dina personuppgifter och varför kommunalförbundet gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan kommunalförbundet har fått dem av någon annan.

Registerutdrag

Som registrerad har du rätt att utan kostnad, en gång per år, få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i Sydarkiveras register.

Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet vid utlämnandet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan antingen hämta registerutdraget på Sydarkiveras huvudkontor i Alvesta alternativt få det skickat via rekommenderat brev.

Du hittar blankett för registerutdrag på sidan Medborgare:

Rättelse av personuppgifter

Om du upptäcker att någon eller några av de personuppgifter som Sydarkivera behandlar om dig är felaktiga eller missvisande, har du rätt att få den eller de rättade.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar. Det kan också finnas lagstadgade krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till kommunalförbundet som tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Om din invändning bifalles kan detta innebära att Sydarkivera inte kan leva upp till sina åtaganden gentemot dig.

Dataportabilitet

Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Behandlingen ska också vara automatiserad.

Rätt att lämna klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig till Sydarkiveras dataskyddsombud Jörgen Nord.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Sydarkivera sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):

Om du vill vara anonym eller har skyddade personuppgifter

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta kommunalförbundet anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir offentliga.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Sydarkivera, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Sydarkivera dig att inte skicka känslig information till kommunalförbundet via sociala medier.

Övriga upplysningar

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen eller något specifikt register? Kontakta dataskyddsombudet Jörgen Nord.

Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt:

Du hittar också mycket information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats: