Vad söker du?

Se listor över Sydarkiveras förtroendevalda i styrelse, fullmäktige och revision

Se protokoll och handlingar från aktuella och tidigare politiska möten

Läs Sydarkiveras styrande dokument och hämta ifyllbara blanketter

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är Sydarkiveras högsta beslutande organ och har lika många ledamöter som det finns förbundsmedlemmar. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets fullmäktige. Valen genomförs i respektive kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och består av elva ledamöter med elva ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år. Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet.

Revision

Precis som kommuner och regioner ansvarar kommunalförbund för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Bild: personer i möte

Dokument och blanketter

Nedan kan du se och ladda ner Sydarkiveras styrdokument och blanketter.

Blanketter

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Intyg förlorad arbetsinkomst egen näringsidkare
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Arvodesblankett förrättning enskild ledamot
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Intyg förlorad arbetsinkomst arbetstagare
1.0 30-09-2020 8:08 120.5 KB
Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR
1.1 24-10-2022 14:09 99.9 KB

Styrdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Arkivreglemente 2015
2015 10-09-2019 13:03 319.6 KB
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:29 185.8 KB
Förbundspolicy 2018
2018 01-06-2021 12:37 1.6 MB
Förbundsordning 2019-04-05
2019 29-04-2021 12:05 186.3 KB
Avgiftstaxa 2019
2019 28-01-2020 10:36 213.1 KB
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
2020 17-12-2019 10:01 1.3 MB
Arbetsordning antagen 2021-04-09
2021 19-05-2021 10:28 262.7 KB
Delegeringsordning för förbundsstyrelsen antagen 2020-03-06
2021 26-11-2021 11:05 281.8 KB
Strategisk tillsynsplan 2023-2030
2022 07-12-2022 9:16 307 KB
Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026
2022 12-12-2022 14:51 919.6 KB
Sammanträdestider 2023
2023 19-04-2023 9:53 77.8 KB
Bilagor förbundsordning gällande from 2022-11-11
2023 17-01-2023 11:24 158.8 KB
Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen § 14 Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2023-03-31
2023 17-04-2023 13:00 281.9 KB
Arvodesreglemente 2023
2023 25-04-2023 14:04 597.6 KB
Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026
2023 18-04-2023 12:58 1 MB

Budgetdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Verksamhetsplan för 2017
2017.1 17-12-2019 13:27 2.1 MB
Årsredovisning 2017
2017.2 17-12-2019 13:27 3.2 MB
Revisionsrapport 2017
2017.3 17-12-2019 13:20 175.9 KB
Revisionsberättelse 2017
2017.4 17-12-2019 13:14 97.9 KB
Årsredovisning 2018
2018.2 17-12-2019 13:20 975.4 KB
Revisionsrapport 2018
2018.3 17-12-2019 13:19 151.1 KB
Revisionsberättelse 2018
2018.4 17-12-2019 13:13 72.5 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2019 med budget och plan för 2020 - 2021
2019.1 17-12-2019 13:16 527.7 KB
Årsredovisning 2019
2019.2 15-02-2021 13:33 1.1 MB
Revisionsrapport 2019
2019.3 15-02-2021 13:33 151.4 KB
Revisionsberättelse 2019
2019.4 15-02-2021 13:32 74.2 KB
Reviderad verksamhetsplan för 2020 med budget och plan för 2021 - 2022
2020.1 17-12-2019 12:58 804.6 KB
Årsredovisning 2020
2020.2 20-05-2021 13:19 420.5 KB
Bilaga till Årsredovisning 2020 uppföljning mål
2020.3 20-05-2021 13:08 518.2 KB
Revisionsrapport 2020
2020.4 20-05-2021 13:10 1.1 MB
Revisionsberättelse 2020
2020.5 20-05-2021 13:11 806.3 KB
Reviderad verksamhetsplan 2021 med budget och plan för 2022-2023
2021.1 15-02-2021 13:32 2.4 MB
Årsredovisning 2021
2022.1 16-05-2022 7:43 1.4 MB
Målbilaga till årsredovisning 2021
2022.2 16-05-2022 7:55 386.7 KB
Revisionsberättelse 2021
2022.3 16-05-2022 7:44 500.9 KB
Revisionsrapport 2021
2022.4 16-05-2022 7:46 1.1 MB
Revisionsrapport 2021 God ekonomisk hushållning
2022.5 16-05-2022 7:57 506.5 KB
Verksamhetsplan 2022 med budgetrevidering och översikt för 2023 och 2024
2022.6 17-05-2022 10:16 256.9 KB
Verksamhetsplan 2023 med budget och plan för 2024 och 2025
2022.7 19-05-2022 11:38 253.9 KB
Årsredovisning 2022
2023.1 14-04-2023 12:34 456.3 KB
Målbilaga årsredovisning 2022
2023.2 14-04-2023 12:36 225.4 KB
Revisionsrapport 2022
2023.3 18-04-2023 11:54 195.7 KB
Revisionsrapport 2022 god ekonomisk hushållning
2023.4 18-04-2023 12:32 497.2 KB
Revisionsberättelse 2022
2023.5 18-04-2023 12:34 142.3 KB
Verksamhetsplan 2024 med budget och översyn för 2025 och 2026 antagen FF 2023-03-31 §13
2023.7 27-04-2023 12:35 355.6 KB