Vad söker du?

Listor över Sydarkiveras förtroendevalda i styrelse, fullmäktige och revision

Protokoll och handlingar från aktuella och tidigare politiska möten

Sydarkiveras styrande dokument och ifyllningsbara blanketter

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är Sydarkiveras högsta beslutande organ och har lika många ledamöter som det finns förbundsmedlemmar. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets fullmäktige. Valen genomförs i respektive kommun eller regionfullmäktige. Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och består av elva ledamöter med elva ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år. Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet.

Revision

Precis som kommuner och regioner ansvarar kommunalförbund för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Bild: personer i möte

Dokument och blanketter

Nedan kan du se och ladda ner Sydarkiveras blanketter, styrdokument och budgetdokument.

Blanketter

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Intyg förlorad arbetsinkomst egen näringsidkare
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Arvodesblankett förrättning enskild ledamot
1.0 30-09-2020 8:07 121.5 KB
Intyg förlorad arbetsinkomst arbetstagare
1.0 30-09-2020 8:08 120.5 KB
Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR
1.4 05-06-2024 12:05 101 KB

Styrdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Arkivreglemente 2015
2015 10-09-2019 13:03 319.6 KB
Reglemente för förbundsstyrelsen 2015
2015 11-09-2019 10:29 185.8 KB
Förbundsordning 2019-04-05
2019 29-04-2021 12:05 186.3 KB
Organisation för Sydarkiveras förvaltning 2020
2020 17-12-2019 10:01 1.3 MB
Arbetsordning antagen 2021-04-09
2021 19-05-2021 10:28 262.7 KB
Strategisk tillsynsplan 2023-2030
2022 07-12-2022 9:16 307 KB
Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026
2022 12-12-2022 14:51 919.6 KB
Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen § 14 Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2023-03-31
2023 17-04-2023 13:00 281.9 KB
Arvodesreglemente 2023
2023 25-04-2023 14:04 597.6 KB
Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026
2023 18-04-2023 12:58 1 MB
Sammanträdestider 2024
2024 04-01-2024 14:29 80.1 KB
Bilaga till förbundsordningen gällande från och med 2023-11-10
2024 20-03-2024 13:49 209.4 KB
Förbundspolicy (antagen av förbundsfullmäktige 2024-03-15)
2024 20-03-2024 13:50 386.5 KB
Taxa för utlämnande av allmän handling för kommunalförbundet Sydarkivera (antagen av förbundsfullmäktige 2024-03-15)
2024 20-03-2024 13:50 218.1 KB
Delegationsordning för förbundsstyrelsen (antagen i förbundsstyrelsen 2024-05-31 § 24)
2024 05-06-2024 13:33 343.7 KB

Budgetdokument

Namn Version Senast ändrad Filstorlek
Årsredovisning 2023 (fastställd av förbundsfullmäktige 2024-03-15)
2024.1 20-03-2024 13:29 855.6 KB
Målbilaga årsredovisning 2023
2024.2 20-03-2024 13:31 285.3 KB
Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning och balanskrav per 2023-12-31
2024.3 20-03-2024 13:31 345.3 KB
Rapport - Grundläggande granskning förbundsstyrelsen 2023
2024.4 20-03-2024 13:33 465.6 KB
Revisionsberättelse 2023
2024.5 26-03-2024 12:46 276.7 KB
Verksamhetsplan 2025 med budget och översikt 2026 samt 2027 (antagen av förbundsfullmäktige 2024-03-15)
2024.6 20-03-2024 13:33 508.6 KB