På bokningsportalen kan du se aktuella utbildningar och kurstillfällen. Klicka på ”Läs mer” på en kurs för att få mer detaljerad information.

Arbetsmöten annonseras och bokas på sidan Boka arbetsmöte:

Observera att bokningsportalen kan i vissa fall ladda långsamt eller inte ladda alls. Ser du inget efter upp till 10 sekunder, kontrollera att innehållet inte blockerats av din webbläsare.

Kontakt

Kontakt för frågor om bokningar, avbokningar och innehåll:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Utbildningsnivåer

Utbildningsnivåerna är uppdelade i fem nivåer: bas, grund, fördjupning, specialist och expert. För mer information om varje nivå se nedan.

Det finns även mer utförlig information i tjänstekatalogen på Sydarkiveras Wiki: 

Basutbudet riktar sig till dig som arbetar med informationshantering och arkivering och är öppet för alla utan kostnad.

Det krävs ingen tidigare utbildning för att kunna ta del av basnivån, men det är en fördel om du känner till hur det fungerar i kommuner och regioner.

I utbudet ingår:

  • Handboken på webben – Sydarkiveras Wiki
  • Informationsfilmer på YouTube
  • Arkivera Mera – Städa närarkiv

Utbildning på grundnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering och handlar om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering, både i pappersform och digitalt.

För att kunna tillgodogöra dig grundutbildningen på ett bra sätt behöver du ha motsvarande kunskap som beskrivs på basnivå.

  • Utbildning på grundnivå är endast öppna för förbundsmedlemmar.
  • Alla grundutbildningar sker som e-lärande eller webbutbildning på distans och finns även att ta del av som inspelade utbildningar. För att ta del av de inspelade utbildningarna kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt Bokning:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Fördjupningsutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden.

Utbildning på fördjupningsnivå riktar sig i första hand till dig som arbetar inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion.

Vilka fördjupningsutbildningar som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas behov och kan ha koppling till en större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning.

Fördjupningsutbildningarna erbjuds som webbutbildning på distans.

Sydarkivera rekommenderar genomgången utbildning på grundnivå för att delta på fördjupningsnivå eller att du har motsvarande kunskaper.

Specialistutbildningarna riktar sig till olika specialistfunktioner. Utbildningarna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom området informationshantering och kan innehålla både teori och praktik.

Vilka specialistutbildningar som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas behov.

Specialistutbildningarna erbjuds som webbutbildning på distans eller som salsutbildning.

Sydarkivera rekommenderar genomgången utbildning på minst grundnivå för att delta på specialistutbildningarna eller att du har motsvarande kunskaper.

Expertutbildning för olika expertfunktioner inom arkiv- och informationsförvaltning och digitalt bevarande, till exempel standarder och specifikationer inom området. Utbildningarna kan innehålla både teori och praktik.

Expertutbildningarna erbjuds i dagsläget som webbutbildning på distans.

Sydarkivera rekommenderar att du har erfarenhet och intresse av digital arkivering och digitalt bevarande.

 

Kontakt

Kontakt för frågor om bokningar, avbokningar och innehåll:

E-post: bokning@sydarkivera.se

  • Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg om du deltagit på minst 75% av kursens moment.
  • Meddela om du genomfört ett moment i efterhand på egen hand, e-post se nedan.
  • Meddela om ni är flera som sitter vid samma dator när ni deltar i en av Sydarkiveras utbildningar så att rätt närvaro kan noteras, e-post se nedan.

E-post: bokning@sydarkivera.se

Anmälan

Anmälan sker via Sydarkiveras bokningsportal på webben. Information om sista anmälningsdag finns på bokningsportalen. Notera att antalet platser kan vara begränsat. Anmälan sker genom att fylla i ett bokningsformulär och skicka in formuläret via bokningssystemet.

Sen anmälan meddelas via e-post till Bokning:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Bokningsbekräftelse och kallelse

Bokningsbekräftelse skickas automatiskt via e-post i samband med anmälan. Om du inte får någon bokningsbekräftelse till din e-post, titta i skräpposten. Annars hör av dig till:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Kallelse skickas automatiskt via e-post två dagar före tillfället. Om det är ett webbmöte så innehåller kallelsen en personlig länk till Zoom-mötet.

Möten på plats

  • Vid verkstäder och nodträffar ingår fika. Lunch på egen bekostnad.
  • Vid temadagar eller heldagsträffar ingår fika och lunch.

Specialkost

Meddelas i samband med bokning eller genom att skicka e-post till Bokning:

E-post: bokning@sydarkivera.se

Om deltagare inte meddelat specialkost i förväg är det inte säkert att vi kan tillmötesgå önskemålen.

Avbokning av aktiviteter

För avbokning av aktiviteter senare än 7 kalenderdagar före kursstart eller vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500 kr.

Byte av deltagare kan ske när som helst utan avbokningskostnad. Om det är kö till ett tillfälle som är fullbokat, kan den avbokade ersättas av en ny deltagare utan avbokningskostnad.

Inställd eller framflyttad aktivitet

Vid sjukdom eller för lågt deltagarantal har Sydarkivera rätten att ställa in eller flytta fram aktiviteter.

Meddelande om inställd eller framflyttad aktivitet sker så snart som möjligt via e-post till anmälda deltagare.

Utvärdering

Sydarkivera utvärderar samtliga aktiviteter. Detta sker genom att deltagare får fylla i ett webbformulär som skickas ut automatiskt dagen efter genomförd aktivitet. Påminnelse skickas en vecka senare. Sammanställning av utvärderingarna används som underlag för uppföljning och utveckling av Sydarkiveras verksamhet.

Utvärderingarna är inte anonyma i bokningssystemet, deltagare ska informeras om detta i samband med tillfället. Analys av utvärderingar handläggs genom anonymiserade rapporter som registreras i respektive ärende.

Personuppgifter

I samband med bokning samlar vi in uppgifter om namn och kontaktuppgifter samt faktureringsadress. Syftet med denna behandling är att vi på Sydarkivera ska kunna planera och genomföra utbildningar och andra aktiviteter. Vi behöver också i vissa fall skicka faktura efter utbildningen. Det är kontaktuppgifter till arbetsplatsen som samlas in. Mobilnummer är frivilligt och den som så önskar kan lämna funktionsbrevlåda som kontaktuppgift (i de fall kontaktuppgifter omfattas av sekretess).

För att administrera utbildningar och andra aktiviteter använder vi oss av den webbaserade tjänsten Lega Online som tillhandahålls av företaget MultiNet. Sydarkivera har ett personuppgiftsbiträdesavtal med MultiNet.

Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter. Deltagare kan meddela önskemål om specialkost och kostbehov via systemet Lega Online. Uppgifter om specialkost och kostbehov gallras efter att aktiviteten har genomförts.

Betalningsvillkor

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms med betalningsvillkor 30 dagar. För fakturafrågor kontakta Ekonomi:

E-post: ekonomi@sydarkivera.se

Förbundsmedlem

Bastjänst

Aktiviteter inom ramen för Sydarkiveras bastjänster finansieras av medlemsavgifter. Det innebär att ingen extra avgift tas ut – välj alternativet ”Gratis (förbundsmedlem/anslutningsöverenskommelse)” i bokningsportalen. Notera dock avgift för sen avbokning.

Anslutande tjänst

Villkor och kostnader för aktiviteter som ingår i anslutande tjänst specialistutbildningar framgår i bokningsportalen Välj alternativet ”Deltagaravgift (extern)” i bokningsportalen.

Blivande medlem

De som tecknat anslutningsöverenskommelse har möjlighet att delta på Sydarkiveras aktiviteter på samma villkor som förbundsmedlem. Deltagaravgift framgår i bokningsportalen. Välj alternativet ”Gratis (förbundsmedlem/anslutningsöverenskommelse)” i bokningsportalen.

Externa deltagare

Externa deltagare kan delta på vissa aktiviteter vilket framgår av bokningsportalen. Välj alternativet ”Deltagaravgift (extern)” i bokningsportalen.

AktivitetLängdExternRabattMedlem
BasGratisGratis
GrundInte öppen för externt deltagandeGratis
Fördjupning
SalsutbildningHeldag4 500 kr80 %900 kr
WebbinariumHalvdag2 000 kr80 %400 kr
WebbinariumHeldag3 500 kr80 %700 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar4 000 kr80 %800 kr
Specialist
Konferens eller salsutbildningTvå dagar9 000 kr60 %3 600 kr
SalsutbildningHeldag7 000 kr60 %2 800 kr
WebbinariumHalvdag2 500 kr60 %1 000 kr
WebbinariumHeldag5 000 kr60 %2 000 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar6 000 kr60 %2 400 kr
Expert
SalsutbildningHeldag7 000 kr40 %4 200 kr
WebbinariumHalvdag2 500 kr40 %1 500 kr
WebbinariumHeldag5 000 kr40 %3 000 kr
Webbutbildning4 x 2 timmar6 000 kr40 %3 600 kr