Förbundschef

Mats Porsklev
Telefon:
0472-39 10 01
E-post:
mats.porsklev@sydarkivera.se

Biträdande förbundschef

Bernhard Neuman
Telefon: 0472- 39 10 17
E-post: bernhard.neuman@sydarkivera.se

Ledningsgrupp

 • Bernhard Neuman
 • Emilia Bergvall Odhner
 • Elin Jonsson
 • Mats Porsklev
 • Mårten Lindstrand
 • Therese Jigsved

Stab

Telefon: 0472-39 10 09
E-post: anders.danielsson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Ansvara för Sydarkiveras arbete med informationssäkerhet, dels internt men även som råd/stöd till våra medlemmar. Ansvarar för våra workshopar om informationskartläggning. Deltar även på tillsynsbesök.

Bakgrund

Har en lärarbakgrund inom grund och gymnasieskolan inom matematik, fysik, teknik och datalogi. Senare lärare och kursutvecklare Teleskolan, Kalmar inom mikrodatorteknik, TCP/IP-nät, säkra nät och brandväggar. Arbetat som IT-chef inom offentlig sektor och under senare åren säkerhetschef/säkerhetsskyddschef

Projekt och uppdrag

Ansvarig för införande av:

 • Rakel till Blekingekommuner
 • DNS inom Blekinge kommuner, högskola och landsting
 • E-legitimation till Karlskrona kommuns samtliga e-tjänster

Sveriges kommuners representant i arbetet med säkert offentligt nät.

Ansvarat för Blekinges nätverk ”Mot Organiserad Brottslighet”.

Ansvarat för nätverk inom säkerhetsskyddsfrågor, Blekinge.

Telefon: 0472-39 10 04
E-post: annie.stille@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för att utreda och införa rutiner för webbarkivering. Arbetar på Sydarkiveras labb med att testa och utvärdera olika metoder och verktyg för digitalt bevarande. Arbetar särskilt med inriktning mot metadatastandarder, framförallt när det gäller beskrivande metadata och bevarandemetadata.

Bakgrund

Utbildad inom biblioteks- och informationsvetenskap med digital inriktning. Har tidigare arbetat med olika typer av biblioteksverksamhet. Är utbildad via Luleå Tekniska Universitet inom digitalt bevarande.

Projekt och uppdrag

Telefon: 0472-39 10 03
E-post: elin.jonsson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Arbetar övergripande med bevarandeplanering och omvärldsbevakning. Deltar i olika externa projekt och nätverk inom verksamhetsområdet. Samordnar arbetet med nyttorealisering och långsiktig planeringen av Sydarkiveras olika tjänster. Samordnar arbetet med att utreda och genomföra digitala arkivleveranser. Deltar i arbetet med råd och stöd när det gäller bland annat nätverksträffar, utbildningar och e-lärande framförallt när det gäller digitalt bevarande, systemförvaltning och registrering/diarieföring. Sydarkiveras registrator och delaktig i arbetet med extern kommunikation och sociala media.

Bakgrund

Innan jag började på Sydarkivera 2015 arbetade jag med digitalt bevarande framförallt i olika regionala och nationella projekt. Jag har varit arkivarie i kommun under 10 år och dessförinnan registrator vid Lunds universitet. I dessa roller har jag hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar för registratorer och arkivombud. Jag har också varit systemansvarig för ärende- och dokumenthanteringssystem. Huvudämnet under min utbildning var bok- och bibliotekshistoria.

Projekt och uppdrag

  framf

 • Telefon: 0472- 39 10 19

Arbetsuppgifter

Arbetar med övergripande ekonomiska frågor relaterade till budget, bokslut, prognos och kalkyler etcetera samt vad gäller rutiner inom ekonomi och administration. 

Bakgrund

Jörgen är civilekonom från Linköpings Universitet. Har sedan 2002 arbetat inom ekonomiområdet i bolag, landsting och kommunalförbund. 

Telefon: 0472-39 10 01
E-post: mats.porsklev@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Förbundschefen har ett övergripande ansvar för Sydarkiveras verksamhet. I rollen ingår att förankra och driva förbundets frågor, leda verksamheten utifrån styrelsens anvisningar och beslut samt att utveckla förbundet. Förbundschefen har huvudansvar för Sydarkiveras ekonomiska förvaltning och företräder förvaltningen i förhållande till Sydarkiveras politiska ledning. Förbundschefen beslutar om hur förvaltningen ska organiseras.

Bakgrund

Tidigare kanslichef/kommunsekreterare i ett antal kommuner i södra Sverige främst i Skåneland. Har i dessa roller hållit varit sekreterare i alla typer av nämnder från fullmäktige till överförmyndarnämnd. Hållit i utbildningar, skrivit olika typer av utredningar och handledningar över verksamhetsutveckling. Har alltid jobbat på central nivå i de kommuner som jag har varit anställd i och haft direktkontakt med politiken på daglig basis. Huvudämnet under min utbildning var juridik men jag har även läst engelska och ekonomi. På senare år har jag kommit att arbeta mycket med informationshantering och säkerhetsfrågor av olika slag samt varit delaktig i olika projekt som drivits både hos kommuner samt regionalt och nationellt.

Projekt och uppdrag

 • Initiativtagare/deltagare Valmyndighetens förstudie om val via Internet.
 • Initiativtagare/deltagare i Skånes kommunförbunds utveckling av kommunala hemsidor.
 • Deltagit i framtagande av krav och upphandling av nya ärende- och dokumenthanteringssystem hos flera organisationer.
 • Utveckling/deltagare i projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge 2013-2014
 • Deltagare i styrgrupp projekt Får jag lov?

Föräldraledig

Arbetsuppgifter

 • Administration, inköp, ekonomi och lönehantering.
 • Administration och service i samband med möten, utbildningar, workshopar och konferenser.

Arbetsuppgifter

 • Arbetar som metadatastrateg med ansvar för specifikationer och metadatastandards användande
 • Aktivitetsledare för specifikationer inom eArchiving Byggnadsblocket
 • Ordförande i DILCIS Board
 • Ordförande i PREMIS Editorial Committee
 • Ordförande i TS EAS
 • Medlem i METS Board
 • Håller i specialist- och expertutbildningar inom digitalt bevarande

Bakgrund

Innehar en högskoleingenjörsexamen inom datateknik från KTH med specialisering på XML. Har en bakgrund som funktionsansvarig för FGS Funktionen vid Riksarkivet och arbetade där med FGS:er och utbytesformat.

Telefon: 0472- 39 10 16
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för tjänsten som dataskyddsombud och är även utsedd att vara dataskyddsombud för de kommuner, kommunala bolag, regioner och kommunalförbund som är anslutna till tjänsten dataskyddsombud som Sydarkivera erbjuder sina medlemmar. Tjänsten dataskyddsombud utförs av ett dataskyddsteam och utöver Therese Jigsved är det Anders Danielsson och Anki Heimonen som ingår i dataskyddsteamet.

Arbetar även som förbundsjurist med råd och stöd samt håller olika juridiska utbildningar riktade till Sydarkiveras medlemmar. Deltar i Sydarkiveras ledningsgrupp.

Bakgrund

Jur kand-examen från Lunds universitet 1996 och har därefter främst jobbat inom kommunal verksamhet, bland annat som kanslichef i 13 år och kanslijurist i 5 år. Har flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunalrätt, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och dataskyddslagstiftning. Har även arbetat som valsamordnare och internationell samordnare och har lång erfarenhet av att leda olika projekt.

Telefon: 0472- 39 01 67
E-post: zandrah.daun@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

 • Administration, inköp, ekonomi och lönehantering.
 • Administration och service i samband med möten, utbildningar, workshopar och konferenser.

Tillsyn och informationsförvaltning

Enhetschef/Arkivarie

Telefon: 0472-39 01 51
E-post: emilia.bergvall.odhner@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Från och med 1/1 2020 är jag enhetschef för den nya enheten Tillsyn och informationsförvaltning som ansvarar för tjänstepaketen: Tillsyn och riktlinjer, Utbildning och pedagogik, Verksamhetsstöd och rådgivning samt Digitala arkivleveranser. Ämnesansvarig för verksamhetsområdet Central kommunledning.

Utöver det ansvarar jag för samordning och planering av nätverksträffar och workshopar, samordning och planering av tillsyn och medlemssamordning, VerkSAM och mallar.

Medlemssamordnare för:

 • Eslöv
 • Hässleholm
 • Höör
 • Lomma
 • Vellinge

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera har jag arbetat som kommunarkivarie i 6 år. Hos tidigare arbetsgivare har jag arbetat med det mesta inom arkiv och informationsförvaltning, under de senaste åren arbetade jag aktivt med strategisk informationsförvaltning och förbättring av rutiner för arkivering.

Jag har min akademiska bakgrund inom arkeologi, museivetenskap och arkiv och informationsvetenskap.

Telefon: 0472-39 10 10
E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Ansvarig för att utarbeta och genomföra många av Sydarkiveras utbildningar på grundnivå. Arbetar mycket med råd, stöd och tillsyn hos förbundsmedlemmarna. Ansvarar för samordning av anslutningsprocessen för nya förbundsmedlemmar. Ämnesansvarig för verksamhetsområdet Trygghet och säkerhet.

Medlemssamordnare för:

 • Borgholm
 • Högsby
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Oskarshamn
 • Vimmerby
 • Åtvidaberg

Bakgrund

Har arbetat som arkivarie i kommun och kommunalförbund under många år och har bred erfarenhet av arkiv och informationshantering och de speciella utmaningar som finns i små och medelstora kommuner. Har hållit mycket utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar.

Projekt och uppdrag

Telefon: 0472-39 10 11
E-post: alexander.kurtz@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar huvudsakligen med verksamhetsområdena  bygg, miljö- och teknik. 

Medlemssamordnare för:

 • Miljöförbundet Väst

Bakgrund

Har varit verksam som kommunarkivarie och arkivarie i både stora som små kommuner och där ägnat mig åt såväl operativt som strategiskt arbete i form av internutbildningar, ärendehantering, processkartläggning, verksamhetsutveckling med mera. Under de senaste åren har tyngdpunkten i huvudsak legat på strategiskt arbete. Har även arbetat som arkivarie inom statlig sektor och då inom domstolsväsendet. Klassisk humanistisk utbildningsbakgrund men har alltid varit mycket intresserad av modern digital informationshantering varför jag successivt kommit att ägna mig alltmer åt detta.

Uppdrag och projekt

 • Deltagare i samverkansprojekt och projektgrupp förstudie om e-arkiv i Hallands län 2014.
 • Verksamhetsspecialist e-arkiv och projekt e-arkiv Helsingborgs Stadsarkiv.
 • Utarbetat handböcker och internutbildningar för medarbetare hos mina tidigare arbetsgivare.

Arbetsuppgifter

Arbetar med arkivleveranser till Sydarkiveras bevarandeplattform med huvudsakligt fokus på journalinformation. Är ämnesansvarig för verksamhetsområdena Hälsa och socialt stöd. Ger råd och stöd till förbundsmedlemmarna. Deltar i interna och externa utvecklingsprojekt på informationsområdet.

Medlemssamordnare för:

 • Osby
 • Markaryd

Bakgrund

Har varit verksam som arkivarie inom både kommuner och regioner sedan 2003. Är historiker och humanist med ett förflutet inom museivärlden. Kom i kontakt med digitala arkiveringsfrågor 2006 då min dåvarande arbetsgivare Landstinget Halland skulle införa ett verksamhetsnära e-arkiv för journalinformation. Det väckte mitt intresse för frågor kring digital arkiv- och informations-hantering och sedan 2009 har det varit mitt huvudsakliga fokus. Utöver e-arkivfrågor har jag arbetat med informationskartläggning, utarbetat olika strategiska styrdokument för informationsområdet samt varit verksam som projektledare.

 • Förstudieledare förstudie för införande av ett digitalt slutarkiv på Regionarkivet Region Skåne 2017
 • Deltog i studie kring digitala signaturers tillämpning och bevarande över tid Regionarkivet Region Skåne 2016–2017
 • Projektledare fördjupad förstudie kring regionalt samarbete e-arkiv Skåne Nordväst/Helsingborgs stad 2014–2015
 • Projektledare förstudie kring ett regionalt samarbete e-arkiv Skåne Nordväst/Helsingborgs stad 2013–2014
 • Deltog i införandeprojekt för verksamhetsnära e-arkiv för journalinformation inom Landstinget Halland (Region Halland) 2006–2007

Mobil: 0729-93 32 94
E-post: inga-lill.hakansson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Att ge råd och stöd i gallringarbetet i verksamhetssystemen för vård och omsorg.

Bakgrund

Före detta ålderdomshemsföreståndare och områdeschef inom äldreomsorgen som i slutet av 1980-talet halkade in i IT-världen. Var systemansvarig för SOCIA-ÄO och Procapita. Är nu pensionär men känner mig inte klar med yrkeslivet. Har lite kvar att ge.

Telefon: 0472-39 01 71
E-post: monica.lansberg@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Arbetar inom råd- och stödfunktionen och är i första hand ansvarig för verksamhetsområdet Personal- och löneadministration. 

Medlemssamordnare för:

 • Kinda
 • Vadstena
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög

Bakgrund

Har arbetat som arkivarie i drygt 7 år och då varit anställd hos ett kommunalförbund där jag arbetat med arkiv-och informationshantering och givit råd och stöd till medlemskommunerna.  Dessförinnan har jag arbetat som löneassistent, samhällsvägledare och färdtjänsthandläggare. Under tiden jag arbetade med färdtjänst var jag även arkivassistent och fick upp intresset för arkivfrågor och började läsa arkiv-och informationsvetenskap. När dessa studier var avklarade så hamnade jag i arkivet.

Telefon: 0472- 39 01 70
E-post: ria.larsson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Anställd som medlemssamordnare för Sörmlandskommunerna och ingår även i dataskyddsteamen och ämnesansvarig för kommunala bolag. Kursledare för vissa grundutbildningar.

Medlemssamordnare för:

 • Flen
 • Katrineholm
 • Trosa

Bakgrund

Har arbetat som kommunarkivarie sedan 2007 i två mindre kommuner; Gnesta och Flen. Har även arbetat en hel del med registratur, systemförvaltare, nämndsekreterare etc.

Projekt och uppdrag

 • Projektledare för att upphandla och införa ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem i Gnesta kommun, 2009-10.
 • Deltagit i Sambruks båda projekt för elektroniskt bevarande, 2009-11.
 • Projektdeltagare i SKL Kommentus första upphandling av e-arkiv, 2012-13.
 • Projektledare för anslutningen av Sörmlandskommunerna till Sydarkivera, 2019-20
 • Ledamot i styrelsen för FALK Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommuner, 2017-.

Centralarkiv och digitisering

Telefon: 0472- 39 10 17
E-post: bernhard.neuman@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

 • Ansvarig för analoga arkiv.
 • Projektansvarig för arkivcentrum.
 • Arbetar med menprövning och sekretess.

Telefon: 0472-39 10 12
E-post: joen.thurgren@sydarkivera.se

Arbetar med att ordna, förteckna och lämna ut handlingar från centralarkivet i Oskarshamns kommun.

 • Telefon: 0472- 39 01 62
 • Epost: lina.einarsson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar främst som arkivarie på kommunarkivet i Karlskrona. Utför även tillsyn, råd och stöd hos medlemskommunerna. Kursledare för vissa grundutbildningar. Ämnesansvarig för verksamhetsområdet Kultur och fritid.

Medlemssamordnare för:

 • Ljungby
 • Ronneby
 • Tingsryd
 • Östra Göinge

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera jobbade jag som kommunarkivarie i 1 år där jag bland annat hjälpte till att anpassa VerkSAM Plan för Karlskrona. Tidigare har jag arbetat på museum på både på en pedagogisk och publik avdelning.

Min akademiska bakgrund ligger i kulturmiljövetenskap, arkeologi, ABM samt arkivvetenskap.

Telefon: 0472-39 10 13
E-post: maria.akesson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Jag arbetar med de analoga arkiven, som arkivarie för Östra Göinges kommunarkiv som numera finns i Bräkne-Hoby, där jag tar emot förfrågningar och  leveranser av bevarandehandlingar. 

Arbetar inom råd och stödfunktionen på Sydarkivera. Utför tillsyn hos medlemskommunerna.  Ämnesansvarig för verksamhetsområdet Skola.

Medlemssamordnare för:

 • Alvesta
 • Bromölla
 • Olofström
 • Karlshamn

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera har jag arbetat som grundskollärare i närmare 20 år. Under de sista åren som jag arbetade som lärare började jag studera Arkiv-och informationsvetenskap på halvfart. Jag har min akademiska bakgrund inom pedagogik/skola och arkiv.

Telefon: 0472 – 39 01 55
E-post: mikaela.larsson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar främst som arkivarie på kommunarkivet i Karlskrona. Utför även tillsyn, råd och stöd hos medlemskommunerna. Ämnesansvarig för verksamhetsområde Extern service.

 Är systemadministratör för Sydarkiveras arkivförteckningssystem Klara.
Medlemssamordnare för:

 • Karlskrona
 • Lessebo
 • Nybro
 • Region Blekinge

Bakgrund

Innan jag började hos Sydarkivera jobbade jag först som arkivassistent och sedan kommunarkivarie i ca 2 år. Tidigare har jag arbetat inom fritidsgårdar, skola, vård och omsorg samt lite marknadsföring.
Jag har även jobbat på en del festivaler samt med bandbokning i liten skala under tiden jag studerade på universitetet, där min akademiska bakgrund ligger i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv samt arkivvetenskap.

Projekt och uppdrag

 • Jobbat med att anpassa VerkSAM Plan för Karlskrona kommun under 2018.
 • Hjälpt till att utveckla leveransanvisningar för förvaltningar som ska leverera material till kommunarkiven.

Telefon: 0472-39 01 56
E-post: per.johansson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar med att handha förfrågningar samt ordna och förteckna arkiv på kommunarkivet i Karlskrona.

Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Arbetar med att ta emot förfrågningar, ordna och förteckna analoga arkiv för Vimmerby och Vadstenas kommunala bevarandehandlingar.

Arbetsuppgifter

Jag arbetar som arkivassistent på Karlskronakontoret och har varit här sedan februari 2009. Innan vår övergång till Sydarkivera 2019 var jag arkivassistent hos Karlskrona kommun.

I mina arbetsuppgifter ingår det att assistera de kunder som vänder sig till arkivet. Jag har även hand om sorteringsarbete.

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat statligt, som gränspolis vid passkontrollen på Polenterminalen, Verkö. Jag har även arbetat två år som skribent för en lokal tidning i Karlskrona.

Innan det studerade jag på BTH med inriktning språkvetenskap samt litteraturvetenskap.

Utveckling och IT

Telefon: 0472-39 10 07
E-post: marten.lindstrand@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för förvaltningen av förbundets digitala depåer och it-utvecklingsprojekt, drift.

Bakgrund

Har arbetat som systemadministratör, IT-konsult, sektionschef, IT-strateg och IT-utvecklingsansvarig inom privat och offentlig sektor.

Projekt och uppdrag

Mina främsta erfarenheter har jag inom:

 • Verksamhetsutveckling med IT-stöd
 • Projektledning
 • Utvecklingsprojekt
 • Innovationsprojekt
 • Öppna IT-miljöer
 • Tillgängliga IT-system

Arbetsuppgifter

 • Designat och byggt Sydarkivera.se och Sydarkiveras Wiki.
 • Underhåller och administrerar Sydarkiveras externa webbplatser.
 • Designar och producerar förbundets informationsfilmer.
 • Designar och producerar illustrationer, teckningar och infografer.
 • Administrerar delvis Sydarkiveras YouTube-kanal.
 • Ansvarig för webbarkivering 2019.

Bakgrund

Har en bakgrund inom spelutveckling och har jobbat med diverse projekt åt Sydarkivera sedan 2015, bland annat utvecklat Arkivera Mera – Städa närarkiv och sorterat och ordnat upp arkiv ute på medlemskommuner. Innehar kandidatexamen inom medier, estetik och berättande från Högskolan i Skövde. Tidigare jobbat som IT-pedagog på Kinda kommun och som el- och nätverksinstallatör på Kommunalförbundet ITSAM.

Telefon: 0472- 39 10 08
E-post: victor.ohrnberg@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för inventering av kommunförvaltningarnas och skolornas äldre digitala material samt film, foto, ljud av äldre modell. Ska efter inventering, gå igenom och anpassa det äldre materialet till vårt moderna e-arkiv.

Bakgrund

Från början samhällsplanerare som under 80-talet gradvis gled över till IT-sidan.