Vad söker du?

Här hittar du telefonnummer och öppettider till våra medlemmars kommunarkiv.

Här hittar du kontaktuppgifter och vägledning till våra kontor i olika delar av landet.

Vi har inte längre besöksförbud hos våra kommunarkiv, men om du känner dig sjuk, vänligen boka om din tid. Vi förbehåller oss rätten att neka ditt besök om du visar sjukdomssymptom.

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta arkivchef
Bernhard Neuman på telefon 0472 – 39 10 17.

Begära ut allmänna handlingar

Vill du begära ut allmänna handlingar från Sydarkivera eller ett av våra medlemmars arkiv?

Gör så här:

 1. Läs igenom informationen på denna sida!
 2. Kontakta det arkiv du tror har handlingen du vill ha. Klicka på knappen ovan för att se kommunarkiven vi ansvarar för.
 3. Ta del av handlingarna på plats eller begär ut kopior.

Sydarkivera gör alltid en sekretessbedömning innan utlämnande!

Swisch

Om du begärt handlingar från något av våra kommunarkiv som genererar en kostnad, kan du välja att betala med Swish. Du behöver inte skriva något meddelande.

Swish
123 218 73 59

Klicka för att zooma

För dig som vill läsa eller forska...

Arkiven är öppna för alla. För några av våra handlingar gäller personsekretess. Det betyder att de inte är offentliga och att inte vem som helst får titta i dem. Det är viktigt att komma ihåg att arkivhandlingar bara finns i ett exemplar. Vi får inte låna ut dem, men om du kommer hit finns ett forskarrum där du kan sitta och läsa i lugn och ro. Via oss som jobbar här får du tillgång till kopiator, skrivare och skanner.

Sydarkivera förvarar, vårdar och tillgängliggör olika typer av arkivmaterial. Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, där rätten att ta del av allmänna handlingar regleras. Andra viktiga lagar är arkivlagenkommunallagenförvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

Arkiven är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk- och mer amatörmässig forskning. De allmänna arkivens uppgift är:

 • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
 • att rättsskipningens behov tillgodoses
 • att förvaltningens behov av information tillgodoses
 • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet

Enligt lag ska arkiven vara tillgängliga för förvaltningar, forskare och för
invånarna i våra kommuner. Vissa allmänna handlingar omfattas av sekretess och då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen eller ej. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar kan vara hemliga.

 • Var försiktig när du bläddrar och plockar i handlingarna – vissa handlingar kan vara mycket sköra.
 • Använd bomullshandskar.
 • Rubba inte den inbördes ordningen – låt oss sköta sorteringen.
 • Plocka inte ut handlingar ur kartongerna.
 • Om du vill ha kopior – lägg ett bokmärke eller skriv upp vilken sida som ska kopieras så hjälper vi dig.
 • Skulle något material skadas – tala om det så att vi kan laga skadan så snabbt som möjligt.
 • Fotografera gärna av det du tycker är intressant. Utan blixt.

Att söka i arkivförteckningar

Många arkivförteckningar är publicerade i NAD.

Vi som jobbar på arkiven svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

När du ska söka i arkiven kan du använda dig av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som visar vilka handlingar som finns i de olika arkiven. Du hittar dem i pärmar i anslutning till arkivet eller via internet på NAD.

Arkivbeskrivningen ger en överblick över arkivbildarens verksamhet, organisation och eventuell sekretess. Arkivförteckningen är ett register över de handlingar som förvaras i arkivet.

Ett annat hjälpmedel är de diarier och register som ibland ingår i arkiven och som också kan innehålla en hel del användbar information.

Det sista – och kanske viktigaste hjälpmedlet – är de som jobbar med arkiven. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

För att ditt ärende hos oss, oavsett om det är via e-post, telefon eller personlig kontakt, ska kunna hanteras så smidigt och skyndsamt som möjligt, önskar vi att du som kund har med dig en del uppgifter till våra medarbetare. Nedan följer exempel på vad det kan innebära beroende på ärendetyp:

Bygglov/ritningar/vatten och avlopp

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Byggår

Miljöhandlingar

 • Diarieplan
 • Fastighetsbeteckning
 • Ärende

Släktforskningsärenden

 • Födelsedata på den det gäller
 • Födelseort/landskommun/kommundel
 • Församling
 • Föräldrars födelsedata/ort/kommundel
 • Så mycket information som möjligt underlättar. Finns kunskap om eventuell vård eller fattighusvistelse, adoption? Finns utredningar som är kända?

Betygsärenden

 • Fullständigt födelsedata och namn (aktuellt efternamn under skoltiden)
 • Vilken skola
 • Vilket utbildningsprogram
 • Vilket år togs studenten?
 • Finns det något sabbatsår eller individuellt program?

Begäran av akt/ärende

 • Diarienummer, diarieplan
 • Förvaltning
 • År
 • Namn, födelsedata på den/det berör
 • Ärende det berör

Sydarkivera har ett uppdrag att tillgängliggöra arkivinformation för olika målgrupper. Vissa av våra arkiv kan i mån av tid erbjuda:

Arkivpedagogik

Ett arkivpedagogiskt arbetssätt innebär att vi arbetar aktivt för ett väl fungerande samarbete med skolor, kulturinstitutioner och allmänheten. Vi vill lyfta fram arkiven och visa upp den fantastiska kunskapsbas de faktiskt är, och vi arbetar hela tiden för att utveckla vår arkivpedagogiska verksamhet.
Arkiven innehåller ett brett och mycket intressant källmaterial som skapar förståelse för vad som hänt – och varför. Med en god kunskap om vår historia kan vi lära av tidigare misstag och tillsammans skapa en god framtid. Ibland måste du se bakåt för att kunna gå framåt.

Studiebesök

I mån av tid tar vi gärna emot studiebesök och genomför visningar av arkiven. Visningen tar cirka en timme. Under besöket visar vi upp våra lokaler och ett axplock av de handlingar som vi förvarar. Vi berättar även om vårt arbete och de lagar och regler som styr vår verksamhet. Utrymmet i arkivlokalerna är begränsat och därför kan vi inte ta emot större grupper än 15 personer.

Begär ut registerutdrag

Enligt art 15 GDPR har en enskild person rätt att få ett utdrag från den personuppgiftsansvarige med information dels om man förekommer med sina personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, dels få tillgång till personuppgifterna och en del annan information enligt art 15.

Bland annat ska ändamålen med behandlingen av personuppgifterna anges i registerutdraget.

Det är viktigt att man lämnar ut registerutdrag till rätt person och legitimering är därför ett krav oavsett hur registerutdraget lämnas ut.

Ett registerutdrag är en sammanställning av information. Det finns rättsfall på att rätten till registerutdrag enligt art 15 GDPR inte grundar någon rätt att få ut en allmän handling. (Förvaltningsrätten i Malmö 2018-09-05, mål nr 7808-18)

Vill du ta del av allmänna handlingar som du förekommer i får du begära ut det i enlighet med offentlighetsprincipen.

Handläggningstiden för registerutdrag kan bli uppåt en månad.

Vill du begära ut ett registerutdrag enligt art 15 GDPR så använder du blanketten på denna sida.