Vad söker du?

På Bokningsportalen hittar du aktiviteter som temadagar, utbildningar, nätverksträffar, verkstäder och studiebesök.

Både medlemmar och externa har möjlighet att boka webb- och telefonmöte med oss för att diskutera och ställa frågor.

På Handboken, som är Sydarkiveras Wiki, hittar du allmän information om arbetet med informationshantering och arkiv.

Sydarkivera producerar informationsfilmer om ämnen inom informationshantering för dig som föredrar rörliga bilder.

Nätverksträffar och verkstäder

Nätverksträffar utifrån verksamhetsområden 

 • Information, fördjupningar och gemensamt arbete som ligger till grund för VerkSAM mallarna.
 • Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram.

Målgrupp: Registratorer,  handläggare, systemförvaltare, e-samordnare/it-samordnare på förvaltning, arkivansvariga, arkivombud och andra intresserade. Träffarna är öppna för anställda hos våra förbundsmedlemmar. Nätverksträffarna hittar du på Bokningsportalen

Verkstäder

 • Gemensamma tillfällen med fokus på digitalt bevarande eller andra arkivfrågor.
 • Verkstäderna som har fokus på digitalt bevarande blir mer praktiska med inriktning på utbildning och demonstrationer.
 • De verkstäder där vi tar upp andra arkivfrågor har vi fokus på att vidareutvecklar gemensamma mallar, rutiner och skapar informationsmaterial och texter till vår wiki.

Målgrupp: Arkivarie eller har någon annan specialistfunktion inom informationsförvaltning och arkiv. Externa deltagare som vill bidra är varmt välkomna. Arbetsträffarna bokas genom Bokningsportalen

Utbildningar

Vi håller målgruppsanpassade utbildningar i form av webbutbildningar och inspelade kurser.

För mer information och för bokning se Bokningsportalen.

Utbildningsnivåer

Tryck på utbildningsnivåerna nedan för att läsa mer.

Utbildning på basnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering.

Utbildning på basnivå är öppet för alla utan kostnad.

Det krävs ingen tidigare utbildning för att kunna ta del av basnivån.

I utbudet ingår:

 • Handboken på webben
 • Informationsfilmer på YouTube
 • Arkivera Mera - Städa närarkiv
 • Infografer och lathundar

Utbildning på grundnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering och handlar om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering, både i pappersform och digitalt.

 • Utbildning på grundnivå är endast öppna för förbundsmedlemmar.
 • Några av grundutbildningarna erbjuds även som webbutbildning på distans.
 • Det krävs ingen tidigare utbildning för att kunna ta del av grundnivån.

Fördjupningsutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden.

Utbildning på fördjupningsnivå riktar sig i första hand till specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion.

Vilka fördjupningsutbildningar som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas önskemål och kan ha koppling till en större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning. Utbildningar kan också initieras utifrån behov som framkommit i samband med Sydarkiveras tillsynsbesök.

Flera av fördjupningsutbildningarna erbjuds även som webbutbildning på distans.

Sydarkivera rekommenderar genomgången utbildning på grundnivå för att delta på fördjupningsnivå.

Specialistutbildning för olika specialistfunktioner på central nivå. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom området informationshantering med både teori och praktik.

Utbildningar på specialistnivå, samt innehåll, målgrupp och krav på förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på bloggen.

Exempel:

 • Grundläggande om FGS innehållande information om XML och utbytesformat.
 • Informationssäkerhet, kartläggning och klassning.
 • Arkivlokaler och tillsyn.
 • Speciallagstiftning.
 • Kravställning

Expertutbildning för olika expertfunktioner när det gäller arkivering, informationsförvaltning, dataskydd, digitalt bevarande och informationsöverföring.

Utbildningar på expertnivå, samt innehåll, målgrupp och krav på förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på bloggen.

Hela utbildningar om till exempel:

 • PREMIS
 • METS
 • OAIS Referensmodell

För dig som inte är medlem

En del av våra aktiviteter är öppna för externa intressenter i mån av plats. Vilka aktiviteter som är öppna för extern bokning framgår i kursinformationen på vår Bokningsportal eller under Boka arbetsmöte.
Medlemmar prioriteras alltid!

Deltagaravgiften för respektive utbildning framgår i bokningsportalen eller på kurssidan.

Som extern är du välkommen att delta på våra verkstäder (som bokas via Bokningsportalen) och på arbetsmöten (som bokas via Boka arbetsmöte).