• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Gällande nytt arvodesreglemente som trätt i kraft i juni 2020

Vid förbundsfullmäktige den 12 juni 2020 fastställdes ett nytt arvodesreglemente för Sydarkivera.
Reglementet innebär bland annat att kommunalförbundet går från en modell med schablonbaserad
ersättning för förlorad arbetsinkomst mot en individuellt anpassad ersättning baserat på den inkomst
som den förtroendevalde faktiskt förlorar vid uppdrag för Sydarkiveras räkning.
För dig som förtroendevald innebär detta att du behöver lämna in en blankett där din
arbetsgivare intygar ditt aktuella inkomstbortfall och för företagare/egenanställda gäller
motsvarande.

Blanketter bifogas detta utskick men finns även tillgängliga på kommunalförbundets hemsida under
www.sydarkivera.se/politik/

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kommer inte att betalas förrän intyg har inkommit till förbundet.
En annan förändring mot tidigare är att ersättningsformen ”förrättningsarvode” (som baserades på
rest sträcka) samt hel/halvdagsersättning ersätts med en timersättning för alla typer av
sammanträden/förrättningar. Timersättningen baseras på riksdagsmannaarvodet och utgår under
den tid som sammanträdet/förrättningen pågår. Tid som ligger utanför detta ersätts separat med en
färdtidsersättning per påbörjad hel- eller halvtimme.

Hur gör jag för att begära ersättning?

Vid deltagande i protokollförda sammanträden tillhandahålls listor på vilka du redovisar din
eventuella förlorade arbetstid, färdtid till och från sammanträdet samt eventuella utlägg för resor.
Kvitton e-postas separat till ekonomi enligt nedan eller lämnas vid sammanträdet.
Vid webbmöten, håller ser sekreterare/tjänsteman reda på närvaron. Vill du göra anspråk på förlorad
arbetsinkomst, e-postar du din begäran till ekonomi@sydarkivera.se
Blankett för övriga förrättningar finns att ladda ner från Sydarkivera hemsida alternativt rekvireras
genom att kontakta ekonomi@sydarkivera.se eller ringa till 0472-39 10 00.

Du är alltid välkommen att ringa undertecknad på telefon 072-993 32 99 för frågor eller mer
information.

Hälsningar,
Jörgen Nord
Ekonom