• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Bevara, bevara, bevara

Under rådande Corona-pandemi slutar inte offentlighetsprincipen att gälla, det blir istället ännu viktigare! Allmänheten har fortfarande rätt att begära ut handlingar, anställda har fortfarande rätt att använda sig av meddelarfriheten.

Både ICA (International counsil on Archives) och Riksarkivet påminner oss om vikten att dokumentera och bevara mera under rådande pandemi.

Vi har fått många frågor kring informationshantering vid krissituationer, vi har samlat information i vår handbok: Ärende och dokumenthantering i kris. Efter begäran anordnade vi ett arbetsmöte via webben där detta hanterades. Erik Borglund, professor vid Mittuniversitetet, deltog också på arbetsmötet och berättade om sin forskning och de lärdomar han har kommit fram till.

Erik Borglunds budskap var tydligt. Dokumentera och bevara! Dels för att kommunerna ska kunna gå tillbaka och se hur man har agerat, vad har fungerat bra och vad i krishanteringen kan bli bättre till nästa gång? Corona-pandemin är en utdragen kris, som till motsats till andra kriser varken är tillfällig eller tidskritisk, därför har vi möjligheten att tänka efter och ta aktiva beslut gällande informationshanteringen.

Erfarenheter från tidigare kriser är att det finns för lite dokumentation!​

Nationellt

Erik Borglund, professor på Mittuniversitetet, höll i början av maj en föreläsning ”Record-making in situation rooms” – dokument & informationshantering under pågående kris. Föreläsningen fokuserade på dokumentation, dokumenthantering informationsdelning och arbete med att skapa en lägesbild under arbete i krisstab eller liknande temporär organisering. Fokus på varför dokumentation är en viktig process för lärande under och efter en kris.

Lyssna i efterhand: https://play.miun.se/media/FODI+webbinarium+Erik+Borglund/0_5jggp5da

Riksarkivet uppmanar statliga myndigheter att bevara mera.

”För att vi ska kunna få en helhetsbild av pandemins effekter om 5, 50 eller 300 år, är det viktigt att bevara dokumentation kring hur vi nu hanterar krisen i samhället och vilka vägval som görs. Riksarkivet uppmanar därför aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information.”

https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=115509

Många museer och andra kulturarvsinstitutioner, som Malmö Museer och Nordiska museet, har satt igång olika insamlingskampanjer för att försöka samla in minnen av människors vardag och hur vardagslivet har påverkats av Corona-pandemin.

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Besoksmal/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2020-03-26-Hjalp-oss-att-dokumentera-coronaviruset.html

och

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-ska-minnet-av-coronapandemin-bevaras/

ICA (Internationellt)

COVID-19: The duty to document does not cease in a crisis, it becomes more essential

Vår uppgift att dokumentera upphör inte i en krissituation, utan det blir ännu viktigare. Det är ett uttalande från International Council on Archives (ICA), en internationell samarbetsorganisation för arkiv världen över. ICA har tillsammans med UNESCO och andra viktiga aktörer när det gäller arkiv och digitalt bevarande gjort ett gemensamt uttalande.
Uttalandet bygger på tre principer:

  • Beslut måste vara dokumenterade
  • Handlingar och uppgifter bör säkras och bevaras i alla sektorer
  • Informationssäkerhet, bevarande och åtkomst till digital information bör underlättas när rörligheten inskränks

Vi hoppas att alla som arbetar med arkiv, ärendehantering och data stödjer uttalandet och hjälper till med att föra fram vikten av uppgiften att dokumentera, både nu och för framtiden!

Download the Statement in English here

The Statement is also available in French at the bottom of the page.

https://www.ica.org/en/covid-19-the-duty-to-document-does-not-cease-in-a-crisis-it-becomes-more-essential

Du visar för närvarande Bevara mera