Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) överlämnades till kultur- och demokratiministern den 18 december 2019. Syftet med utredningen var att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.

Utredaren fick bland annat i uppdrag att översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner, se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till utvecklingen på området och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kommunalförbundet Sydarkivera, som representerar 830 000 människor i södra Sverige, lämnade förslag till utredningen om att förbättra förutsättningarna för en digital förvaltning och säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar genom dels ett förtydligande tillägg i 8 § arkivlagen om att en gemensam nämnd eller kommunalförbund kan utses till kommunal arkivmyndighet, dels en ny 8a § arkivlagen om att det behöver införas en möjlighet att dela upp kommunala arkivmyndigheter för att möjliggöra effektiv samverkan. Sydarkivera förespråkade att det måste bli tydligt att en eller flera arkivmyndigheter får fullgöra det kommunala arkivmyndighetsuppdraget.

Bedömningen i betänkandet vad gäller Sydarkiveras förslag är att arkivlagens bestämmelser om arkivmyndigheter i kommuner och regioner inte behöver ändras.

Av betänkandet framgår:

”Av 3 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Likaså får kommunerna och landstingen besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting, 3 kap. 9 § samma lag.

Det finns således inget hinder mot att kommuner och regioner går samman och bildar ett kommunalförbund som därigenom får ett visst ansvar för någon del eller samtliga delar av arkivmyndighetens uppgifter. Något förtydligande att även kommunalförbund eller gemensamma nämnder kan vara arkivmyndigheter är inte behövligt.”

Arkivutredningen bedömer att regleringen av arkivmyndigheter i kommuner och regioner i arkivlagen inte ska ändras.

Betänkandet ”Härifrån till evigheten” gör således bedömningen att det är förenligt med nuvarande lagstiftning att ett kommunalförbund av fullmäktige kan utses till kommunal arkivmyndighet.

Vidare skriver utredningen att det finns inget hinder mot ett kommunalförbund får ett visst ansvar ”för någon del eller samtliga delar av arkivmyndighetens uppgifter”. Arkivutredningen ger härigenom stöd för att det är möjligt att dela upp det kommunala arkivmyndighetsuppdraget.

Slutsatsen är att de tvivel som funnits om lagenligheten i Sydarkiveras metod att dela upp den kommunala arkivmyndighetsfunktionen tydligt har skingrats. Sydarkivera kan i samverkan med andra fortsätta bidra till utveckling inom arkivsektorn.

Therese Jigsved
Förbundsjurist

Fördjupande läsning:

Lämna ett svar

fyra × 5 =