Nu är 22 av 39 arkivtillsyner inbokade. Under 2024 genomför Sydarkivera arkivinspektioner inom verksamhetsområdet vård och omsorg hos samtliga medlemskommuner. Inom Regionen har arkivtillsynen 2024 i stället fokus på arkivlokaler. 

Det som kommer inspekteras hos medlemskommunerna är arkiv- och informationshanteringen inom följande områden: 

  • Äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård HSL, SoL 
  • Insatser för personer med funktionsnedsättning (psykisk och fysisk), LSS, SoL 
  • Hjälpmedel och rehab, biståndshandläggning med mera 
  • Nämndadministration (även eventuella utskott inom vård och omsorg) 

Precis som tidigare genomförs tillsynen digitalt och består av tre moment. 

  1. En enkät skickas ut till berörda verksamheter. Enkäten innehåller cirka 60 frågor kring arkiv- och informationshantering. 
  2. Tillsynsmöte. I samband med att enkäten har besvarats erbjuder vi ett möte för att svara på frågor, diskutera och gå igenom enkätsvaren. Mötet är gemensamt för alla förvaltningar inom verksamhetsområdet inom en och samma kommun. 
  3. Rapport. Den tillsynande arkivarien dokumenterar resultatet från enkätsvaren och tillsynsmötet i en åtgärdsplan som skickas till berörda. 
Du visar för närvarande Nu är arkivarierna i full gång att boka in årets tillsyner!