Ni som har följt vår resa har troligtvis inte missat den diskussion som varit om arkivlagen och delad arkivmyndighet. Idag kom riksdagens utredning ”Härifrån till evigheten” där det klart och tydligt framgår att Sydarkiveras lösning följer gällande lagstiftning.

Under 2015 uppstod det oklarheter hos några av Sydarkiveras medlemmar om riktigheten i delad arkivmyndighet. Sydarkiveras lösning där tillsyn och digitalt bevarande förs samman i ett kommunalförbund är en ovanlig lösning och osäkerheter uppstod om lagligheten. Är du nyfiken på att veta mer om bakgrunden så finns det information på sidan Om oss.

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 att ge en särskild utredare, Lars Ilshammar, uppdraget att göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet med utredningen var att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar.

Utredningen överlämnades 18 december till Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, i SOU 2019:58, ”Härifrån till evigheten, en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”.

På sidorna 355-356 i rapporten fastslår utredningen att 3 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) tillåter att kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. ”Det finns således inget hinder mot att kommuner och regioner går samman och bildar ett kommunalförbund som därigenom får ett visst ansvar för någon del eller samtliga delar av arkivmyndighetens uppgifter”.

Det kommunala självstyret är en viktig princip som ger kommuner och regioner stor frihet att organisera sin verksamhet. Bestämmelser om självstyret finns i kommunallagen. Det finns inga hinder i nu gällande lagstiftning att dela upp arkivmyndighetsfunktioner.

Bernhard Neuman
Arkivchef
Telefon: 0472- 39 10 17
E-post: bernhard.neuman@sydarkivera.se

Du visar för närvarande Sydarkivera följer lagen!

Lämna ett svar

tio − 5 =