• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer i huvudsak till betänkandet av arkivutredningen. Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.” redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. Sydarkivera anser dock att utredningen inte tillräckligt tydligt lyfter fram de utmaningar som vi ser inom den kommunala arkivsektorn. För kommuner och regioner har arkivverksamheten ett tydligt fokus på en väl fungerande informationsförvaltning ute i verksamheterna och inte hos arkivmyndigheten (kommunarkiven).

Du hittar vårt fullständiga yttrande över arkivutredningen här: Yttrande över arkivutredningen SOU 2019:58

Arkivmyndighet

Sydarkivera vill särskilt lyfta fram betänkandets klargörande att det finns lagligt stöd för kommuner att organisera sig som den vill, t.ex. tillsammans med gemensam arkivmyndighet genom kommunalförbund. Utredningen slår fast att att det är möjligt att dela upp det kommunala arkivmyndighetsuppdraget på två eller flera kommunala myndigheter, Sydarkivera förespråkar att det förtydligas i förslaget till ny arkivlag.

Sydarkivera instämmer i vikten av en proaktiv styrning från arkivmyndigheternas sida. Det glädjer oss att arkivutredningen lyfter fram den rådgivande och utbildande rollen för arkivmyndigheten! Det ligger väl i linje med det uppdrag som fastställdes i vår förbundsordning när kommunalförbundet Sydarkivera bildades.

Vi borde lyfta blicken…

I betänkandet saknar vi det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering när det gäller internationella kopplingar och de regleringar som finns inom EU som berör informationsöverföring och hantering av data.

Det är framför allt tre saker som vi vill lyfta fram:

  • EU-byggnadsblocken är digitala tjänster som baseras på europeisk lagstiftning och standarder.
  • På nationell nivå behövs en samordning av införandet så att lösningarna blir kompatibla.
  • Långsiktigt hållbar finansiering är en fråga som kvarstår att lösa.

Nationell samverkan

Vi vill särskilt lyfta fram kommunernas roll i nationell samverkan. Det finns en styrka i det kommunala självstyret och förmåga till samarbete och strategiskt arbete på grund av närheten till det politiska beslutandet. Förutom Sydarkivera så finns det ett flertal olika initiativ när det gäller regionalt och nationellt samarbete inom kommunal sektor och långsiktigt digitalt bevarande.

Sydarkivera deltar i så hög utsträckning som möjligt i nationella initiativ för samverkan och samarbete. Förutom att stödja samrådsgruppens arbete så ser vi stor potential i gemensamma projekt inom framförallt digitalt bevarande.

 

Du visar för närvarande Sydarkiveras remissyttrande över <br>kulturdepartementets utredning<br> ”Härifrån till evigheten”